השיטה להגברת סיגנל על ידי העברת פולאריות ללא עיוות היא שיטה למדידת ספקטרום תמ"ג של 13פחמן הנותנת מענה לחסרונות של שיטות קודמות. שיטת APT לדוגמא אינה מאפשרת הבחנה בין סיגנלים של CH ל-CH3 ובין סיגנלים של פחמן רבעוני ל-CH2. שיטות אחרות סובלות ממגבלות רגישות וחוסר יכולת להבחין בין פיקים קרובים וכו'. חסרונה של השיטה הוא שהיא מחייבת הרצה של כל ספקטרום שלוש פעמים כשבכל פעם משנים את זווית ההזזה של ווקטור המגנטיזציה, ובנוסף יש למדוד ספקטרום 13פחמן רגיל כדי עם הפרת צימוד כדי להשלים את הפענוח. על מנת לקבל ספקטרום חלקי שבו הסיגנלים של CHיופיעו חיוביים יש למדוד ספקטרום כאשר זווית ההטיה φ שווה ל-90°. על מנת לקבל את הספקטרום החלקי שבו CH2 יופיעו חיוביים יש למדוד פעמיים, פעם כאשר זווית ההטיה φ שווה 135°. ולהפחית מהספקטרום המתקבל את הספקטרום שימדד עם זווית ההטיה φ= 45°. שימוש ה-DEPT מוספר בהקשר לפענוח תמ"ג של פחמן. תרשים 1 מראה את הספקטרום DEPT 135 של אתילבנזן.

תרשים 1. ספקטרום תמ"ג של אתילבנזן שנמדד בשיטת DEPT 135 שמראה רק פחמנים הקשורים לפרוטונים CH ו-CH3 חיוביים ו-CH2 שלילי

DEPT 135 של אתילבנזן

בסדרת הפולסים (תרשים 2) בתרשים להלן הזמן בין שני הפולסים הראשונים קבוע לאחד חלקי פעמיים קבוע פיצול בין פחמן ומימן. עבור CH2 (הגורם העיקרי בניסיון זה) זה בדרך כלל 125 הרץ ולכן הזמן הוא 4 מילישניות. בין שני הפולסים האחרונים, 100 מיקרושניות מספיק.

תרשים 2. סדרת פולסי ל-DEPT

סדרת פולסים עבור DEPT