מבחן הפרוטון הקשור (APT) היא שיטה ניסיונית המסייעת לפענוח ספקטרום תמ"ג של פחמן13 כאשר משתמשים בה יופיעו הסיגנלים של CH ו-CH3 כשהם חיוביים ואילו הסיגנלים של CH2 ו-C רבעוני (פחמן שלא קשור אליו פרוטון) יופיעו שליליים מכיוון שתדירות הפרסציה (נקיפה) של הפחמן תלויה גם בקבוע הצימוד שלו לפרוטון: JC,H והתדיריות של הפחמנים ב-CH2,CH ו-CH3 ופחמן רבעוני שונות ניתן על ידי בחירה של השהייה מתאימה בין הפולסים להתחיל את שלב האיסוף במצב בו וקטור המגנטיזיה של CH ו-CH3 נמצאים בכיוון +y וזה של CH2 ו-C רבעוני נמצאים בכיוון -y. לאחר טרנספורמצית פוריה יתקבלו סיגנלים שליליים עבור CH2 ו-C רבעוני וסיגנלים חיוביים עבור CH ו-CH3. שיטת APT רגישה פחות משיטת DEPT (עיין בקישור) אך יתרונה הוא שעל ידי פולס אחד אפשר לקבל את כל הספקטרום מופרד לפי סוגי הפחמנים. תרשים 1 מראה את הספקטרום APT של אתילבנזן.

תרשים 1. ספקטרום תמ"ג של אתילבנזן שנמדד בשיטת APT שמראה CH ו-CH3 חיוביים ו-CH2 ורבעוני שליליים

APT של אתילבנזן

בציור להלן מתוארת סדרת הפולסים (תרשים 2) המאפשרת הפרדה זו. ההשהיה בין הפולס הראשון לשני נקבעה ל-1/JC,H עבור CH2 קבוע הצימוד שווה ל-125 הרץ ולכן ההשהיה נקבעה ל-8 מילישניות בין הפולס השני לשלישי ובין הפולס השלשי לאיסוף מספיקה השהיה של 100 מיקרושניות.

תרשים 2. סדרת פולסי ל-APT

APT של אתילבנזן