צימד לפחמנים אחרים מניב סיגנלים חלשים מאוד בשכיחות הטבעית המופיעים כלוויינים קטנים משני צידי הסיגנל העיקרי בתמיסות מרוכזות מאוד או כסיגנלים גדולים אם הדוגמא מועשרת בפחמן13. קבוע הצימוד מאפשר להעריך את סוג הקשר בין הפחמנים. קבוע צימוד עבור קשר יחיד הוא בדרך כלל בין 35 הרץ ל-45 הרץ ועבור קשר כפול הוא בערך 65 הרץ כאשר מתמירים אלקטרושלילים גורמים להגדלת הקבוע ומתמירים אלקטרוחיובים עשויים לגרום להקטנת הקבוע. במקרים רבים, הסיגנל המרכזי חופף את סיגנלי הלויין ולכן הם אינם נראים. הניסוי החד מימדי "המדהים" להעברה מנתית כפולה בשכיחות הטבעית (בקיצור ובאנגלית: INADEQUATE ( מאפשר למדוד את סיגנלי גם במקרים אלו. בניסוי זה מדכאים את הסיגנל העיקרי הלא מצומד של הפחמן כך שנותרים רק סיגנלי הלוויין הנובעים מצימוד בין שני פחמני13C שכנים ובניסוי זה הם יופיעו באנטי פאזה האחד לשני (מולטיפלטאחד חיובי והאחר שלילי). על מנת לבצע את הניסוי הזה הדוגמא צריכה להיות מרוכזת מאוד או מועשרת ב-13Cונדרש כיול מדויק של הפולס. תרשים 1 מראה את ספקטרום ה-1D INADEQUATE של כולסטראיל אצטט.

תרשים 1. ספקטרום 1D INADEQUATE של כולסטריל אצטט. הספקטרום העליון הוא 13C שמראה לוויני 13C. הספקטרום התחתון הוא 1D INADEQUATE המראה דובלטים באנטיפזה.

1D INADEQUATEכולסטריל אצטט של

ניתן להשתמש ב INADEQUATE- על מנת לפענח במנה של מולקולה על ידי השוואת קבועי צימוד ועל ידי חיפוש אפקט קירוי בצורוני AB. אך כאשר ישנם פרוטונים צמודים לפחמנים קיימות שיטות יעילות ורגישות יותר.

סדרת הפולסים מוצגת בתרשים 2, ההשהיה בין הפולסים נקבעה ל-6.25 מילישניות השווה לרבע מקבוע הצימוד פחמן פחמן שגודלו כ-40 הרץ. להשהיה בין שני הפולסים האחרונים ובין הפולס האחרון לבין האיסוף יספיקו 3 מיקרושניות בדרך כלל.

תרשים 2. סדרת פולסי ל-1D INADEQUATE

סדרת פולסים עבור 1D INADEQUATE