להלן מספר דוגמאות של תופעות צימוד (פיצול) נפוצות, כל תופעות הצימוד נצפו בספקטרום פרוטונים רגיל (תרשמים 1-10). הדיון בצימוד בין-גרעיני יובא בדף נפרד.

על מנת לתאר את תופעות הצימוד נשתמש במינוח הבא: האות A תסמל את הגרעין שעובר את תופעת הצימוד (הגרעין שהסיגנל שלו מפוצל), אותיות X,Y,Z מסמלות גרעינים שמפצלים את Aוההיסט הכימי שלהם שונה במידה נכרת מזה של A (צימוד כזה נקרא צימוד חלש). אותיות B,C מסמלות גרעינים המפצלים את A וההיסט הכימי שלהם קרוב לזה של A (צימוד כזה נקרא צימוד חזק). כאשר הגרעין השכן זהה כימית ושונה מגנטית הוא יסומן כ-A' או X'.

תרשים 1. AX coupling

AX

תרשים 2. צימודAX2

AX2

תרשים 3. צימודAXY: JAXJAY

AXY

תרשים 4. צימוד AX2Y

AX2Y

תרשים 5. צימוד AXYZ: JAXJAY + JAZ

AXYZ

תרשים 6. צימוד AXYZ: JAX = JAY + JAZ

AXYZ

תרשים 7. צימוד סדר שני AB

AB

תרשים 8. צימוד סדר שני ABX

ABX

תרשים 9. שתי דוגמאות של צימוד סדר שני AA'BB'

AA'BB'

תרשים 10. שתי דוגמאות של צימוד סדר שני AA'BB'C

AA'BB'C