(כימיה מוסמך מחקרי (מס' מסלול: 5040

כימיה מוסמך מחקרי (מס' מסלול: 5040)

לימודי המוסמך במסלול זה מתחלקים למחקר (תיזה) ולקורסים. התיזה המחקרית מתבצעת בהדרכת מורה מבין אנשי הסגל של החוג לכימיה. יודגש שנית כי תנאי קבלה מרכזי לתואר שני בחוג לכימיה הוא מציאת מנחה מבין מורי החוג לכימיה (את רשימת המנחים ניתן לקבל במזכירות החוג לכימיה או בקישור הבא:http://chemistry.huji.ac.il/people_academic

כוללים קורסי חובה, סמינרים, קורסי חובת מגמה בתחום ההתמחות וקורסי ובחירה.

לימודי מגמה

המגמות מיועדות לאפשר לתלמידים להתמחות באחד מתחומי הידע בכימיה.

לימודי מגמה כוללים  קורסי חובת מגמה וקורסי בחירה כללית. על תלמיד שבחר להתמחות באחת המגמות, לקחת כ-8  נ"ז מתוך קורסי החובה שבמגמה. חלק מקורסי המגמה ניתן לקחת כבר בשנה ג' של לימודי הבוגר.

אם הסטודנט לקח חלק מקורסי המגמה כבר בשנה ג' בתואר הראשון, הוא יהיה רשאי להשלים את קורסי החובה מקורסים אחרים בחוג לכימיה או בפקולטה למדעי הטבע, וזאת על פי אישורו של יועץ המגמה.

משך הלימודים הוא ארבעה סמסטרים והיקפם 31 נ"ז לפחות. ובכללן 3 נ"ז סמינרים חובה, 12 נ"ז קורסי חובה (בנוסף לסמינרים), כ-8 נ"ז לימודי חובת מגמה (תלוי במגמה) ולימודי בחירה כלליים    להשלמה ל-31 נ"ז.

כל קורסי הבחירה של שנה ג' מלימודי הבוגר פתוחים לתלמידי מוסמך. ההשתתפות בקורסים    מחוגים אחרים ומפקולטות אחרות אפשרית בהחלט אך טעונה אישור יועץ.

קיימות 5 מגמות לתואר מוסמך בכימיה:

1.     כימיה אורגנית, אי אורגנית וביולוגית.

2.     מגמה בכימיה פיסיקלית ותאורטית,

3.     מגמה בכימיה של חומרים וננו טכנולוגיה.

4.     כימיה יישומית.

5.     כימיה אנליטית.

כל נושא אחר ייכלל תחת אחת המגמות שלעיל . לכל אחת מהמגמות השונות יועץ שהוא אחד ממורי החוג לכימיה. בחירת הקורסים תעשה בהתייעצות עם יועץ המוסמך והמנחה ובהתאמה לתכנית המחקר.

היועץ יאשר את תכנית הלימודים או כל שינוי בה. האישור נעשה דרך האינטרנט. שימו לב: על התלמיד ליידע את היועץ במייל לאחר הכנסת המערכת ולבקש את אישורו.

בחירת המגמה נעשית על ידי התלמיד אולם חשוב להתייעץ גם עימו לפני שנקבעת המגמה. יודגש כי קורסי החובה של מגמה אחת מהווים גם קורסי בחירה למגמות אחרות באישור היועץ.